Logo Cleuren Cuvees

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Toepasselijkheid 

CleurenCiders BV vertegenwoordigd door Sander Cleuren en Jana Cleuren met ondernemingsnummer BE 0738.663.413 en gevestigd te 3770 Riemst, Deken Gelaesplein 3, hieronder genoemd de ‘maatschappelijke zetel’. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn deze van de verkoper. Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product of meerdere producten of diensten van CleurenCiders aankoopt alsook iedere bezoeker van de website van de CleurenCiders BV: cleurencuvees.be. Onder koper wordt ook verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die op de maatschappelijke zetel van de handelaar goederen of diensten aankoopt. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden op hierboven vermelde website en ter plaatse op de maatschappelijke zetel. Door het plaatsen van een bestelling op de website, webform of op de maatschappelijke zetel verklaart de koper kennis te hebben genomen van, te aanvaarden en zich akkoord te verklaren met de algemene verkoopsvoorwaarden. Alle vermeldingen, beschrijvingen en prijzen vermeld op de website zijn steeds onder voorbehoud van typfouten en vergissingen. De verkoper geeft geen garantie dat het getoonde product op afbeeldingen identiek overeenstemt met het gekochte product. In het geval een of meerdere artikels van deze verkoopsvoorwaarden door een rechterlijke uitspraak ongeldig worden verklaard, blijven de andere bepalingen van de verkoopsvoorwaarden steeds integraal van kracht Leveringen op postbusadressen worden niet aanvaard.


2. Totstandkoming

Een verkoopovereenkomst komt pas tot stand bij het expliciet aanvaarden van de bestelling van de koper door de verkoper en dit van zodra de verkoper de koper uitdrukkelijk bevestiging geeft van diens bestelling. In het geval goederen niet voorradig zijn bij of verkrijgbaar door de verkoper, zal deze de koper hiervan binnen de 7 werkdagen op de hoogte stellen en zal de verkoopovereenkomst ontbonden worden als de goederen vervolgens niet binnen de 30 werkdagen kunnen geleverd worden. De koper zal vergoed worden via een tegoedbon van het factuurbedrag of via bankoverschrijving op rekening van de koper binnen de 7 werkdagen na ontbinding van de verkoopovereenkomst. De koper heeft bijkomend geen recht op enige vorm van schadevergoeding voor het niet leveren van goederen. De verkoper houdt zich steeds het recht toe een bestelling niet te aanvaarden en desgevallend de verkoopovereenkomst te ontbinden, mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. Dit kan het geval zijn bij problemen in het verleden met bestellingen van de betreffende koper of diens gezinsleden, alsook bij problemen bij levering of openstaande facturen of bij bestelling van een groot aantal verschillende individuele flessen die een normaal voorraadbeheer sterk beïnvloeden.  De betaalde som zal in dat geval in mindering kunnen gebracht worden van openstaande facturen.


3. Minderjarigen

De verkoper respecteert de wetgeving inzake verkoop van alcohol aan minderjarigen en zal geen bestellingen aanvaarden van minderjarige personen (jonger dan 18 jaar). Bij vaststelling van een mogelijke overtreding hiervan wordt de verkoopovereenkomst ontbonden en als niet bestaande beschouwd. Elke aankoop die we binnenkrijgen wordt gecontroleerd via openbare kanalen. Via Facebook en andere sociale media kunnen we nakijken of er zeker geen minderjarigen onze producten kopen, dit naar best vermogen. Bij de minste twijfel zal CleurenCiders de aankoop annuleren en de goederen niet leveren.


4. Prijzen 

Alle prijzen van producten worden weergegeven in euro, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen zijn alle taksen en BTW inbegrepen. De verkoper heeft het recht ten allen tijde de prijzen van de producten te wijzigen. Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op ogenblik van aanvaarding van de bestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen, inclusief verzendingskosten en wijziging taksen. Indien de prijs verhoogt, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, echter zonder recht op enige vorm van schadevergoeding. De verkoper is niet aansprakelijk noch gebonden voor fouten of typfouten in de aangeboden producten of aanbiedingen waarvan de koper op basis van redelijkheid kan aannemen dat het fouten betreft. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de prijs volledig en definitief betaald is.


5. Betalingen 

Diverse online betaalmogelijkheden zijn voorzien bij zowel afhaling als levering. Betalingen kunnen zowel Cash als via mobiel Bancontact (QR-code). Bancontact mobile is geconnecteerd met banking apps zoals ING, Belfius, KBC/CBC, … . Deze lijst is niet limitatief.  


6. Beveiliging 

De verkoper verbindt er zich toe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de website te garanderen. Bij gebeurlijke schade door het gebruik van de website en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik maken van 


7. Terugbetaling en retour 

Voor het geval een uitdrukkelijke betalingstermijn bedongen is, wordt bij niet- betaling op de vervaldag van de factuur deze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 15% met een minimum van 100 euro en met nalatigheidsintresten van 10% per jaar. De verkoper respecteert de regels met betrekking tot het terugbetalen van de door de consument koper gestorte bedragen conform de Wet van 13 juni 2014 betreffende het recht op retour. De koper kan afzien van de aankoop in de website binnen een periode van 14 dagen na aankoop. De kosten voor terugzending zijn ten laste van de koper. De producten moeten door de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en de factuur/leveringsbon (of leesbare kopie) teruggestuurd worden naar: CleurenCiders, BE 0738.663.413 en gevestigd te 3770 Riemst, Deken Gelaesplein 3. De goederen moeten onverwijld voor verstrijken van de 14 dagen na beslissing tot uitoefenen herroeprecht door de koper aan de verkoper worden overhandigd/geleverd. De terugbetaling van de aankoopsom van de goederen kan enkel gebeuren via bankoverschrijving en dit binnen 14 dagen na fysieke ontvangst van de goederen door de verkoper. In zoverre de koop gedaan werd via een tegoedbon of kortingbon, kan de terugbetaling eveneens gebeuren via een tegoedbon van het betreffende bedrag. Bij beschadiging van de goederen of gebruikssporen zal de verkoper de koper hiervan inlichten. De vastgestelde waardevermindering wordt afgehouden van de terug te betalen som. Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop van producten voor niet-beroepsmatige doeleinden.


8. Levering 

De verkoper zal trachten de goederen in een zo kort mogelijke termijn te leveren volgens het ‘best effort’ principe. De opgegeven levertijd op de website of op het bestelformulier is een indicatie en geenszins een garantie. De verkoper zal de koper bij vertraging in levering op de hoogte houden van de status van de bestelling indien de levertijd 7 werkdagen overschrijdt. Wanneer de goederen niet binnen de 30 werkdagen na bestelling kunnen worden geleverd, zal een nieuwe leveringsdatum worden afgesproken. De koper heeft evenwel op dat moment ook het recht af te zien van de aankoop waardoor deze ontbonden wordt. De verkoper zal vervolgens de aankoopsom inclusief betaalde verzendingskosten terugstorten binnen de 7 dagen na ontbinden van de verkoopovereenkomst.


9. Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. De wettelijke garantie geldt nooit voor incorrect gebruik van de goederen, ongevallen, de beschadiging van de goederen ingevolge het niet naleven van de bewaarinstructies,… De garantie van 2 jaar is onder voorbehoud van producten met een beperkte houdbaarheidsdatum.  De garantieperiode is in dat geval vanzelfsprekend beperkt tot uiterlijk de vervaldatum.  Indien je bij de levering vaststelt dat de goederen beschadigd zijn of niet overeenstemmen met de geplaatste bestelling, dien je dit binnen de 24h na ontvangst hiervan per e-mail aan info@cleurenciders.be te melden met een duidelijke motivatie zodat wij eventuele vergissingen kunnen rechtzetten of bij beschadiging tijdens het transport onze rechten kunnen vrijwaren ten opzichte van de verzendingsfirma.


10. Recht

 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar het bedrijf van de verkoper gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.


11. Klachtenbehandeling 

Iedere klacht zal met de nodige aandacht behandeld worden, evenwel zonder enige garantie op ontvankelijkheid. Klachten met betrekking tot een verkoopsfactuur dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel. Andere opmerkingen kunnen schriftelijk worden gericht aan CleurenCiders, BE 0738.663.413 en gevestigd te 3770 Riemst, Deken Gelaesplein 3 of via het e-mailadres info@cleurenciders.be.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr .

PRIVACY STATEMENT

Artikel 1 – Algemeen

 1. CleurenCiders BV leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 2. CleurenCiders BV stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is CleurenCiders BV.  

Artikel 2 – PersoonsgegevensPersoonsgegevens die u ons meedeelt:

 1. 
zonder registratie: uw IP-adres [en surfgedrag? herkomst? zoektermen?];

 2. uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);

 3. bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

 4. via cookies: […];

 5. uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

CleurenCiders BV kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

 2. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;


De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9


Artikel 3 – Doeleinden van de verwerkingAlgemene doeleinden

CleurenCiders BV zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van CleurenCiders BV om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 2. 
Het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 3. 
Het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 4. 
[doeleinden cookies], met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 5. De levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.


Direct marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan CleurenCiders BV uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot  Vinetiq NV, haar producten en/of diensten. Vintiq NV kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Vinetiq NV bewaarde documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. 


Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van CleurenCiders BV waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Vinetiq NV failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Vinetiq NV geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
CleurenCiders BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat CleurenCiders BV uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
CleurenCiders BV zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.


Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat CleurenCiders BV uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Vinetiq NV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U.


Artikel 5 – Uw rechtenRecht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

 
Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan CleurenCiders BV . Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
 
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. 


Recht van verzet 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.


Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.


Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.


Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren door gebruik te maken van het onderdeel Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

U kan ons ook bereiken via volgende kanalen:

• E-mail: info@cleurenciders.be
• Telefoon: +32 494432430


Automatische beslissingen en profiling         

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 


Recht om klacht in te dienen 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
e-mail:  commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.


Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.In geen geval kan CleurenCiders BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Artikel 7 – Toegang door derdenTeneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.


Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.


Artikel 8 – Aangifte PrivacycommissieVoor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer


Drukpersstraat 35
1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be


Artikel 9 – CookiesWat zijn cookies?Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van CleurenCiders BV en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.